2023-05-18 වන දිනට යෙදී තිබූ ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනයට සමගාමීව පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය මගින් සංවිධානය කළ වැඩසටහන

පුංචි සමනලුනේ… ජීවිතයේ සෑම ඉසව්වකම… අපි ඉන්නවා අහසක් වගේ… ඉතින් පියඔන්න. පරිස්සමට.. මේ ජීවිතය…නුඹේ… ( පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය  පොළොන්නරුව ) ලෝක ළමාදින සැමරුම පාදක කො⁣ට, සිදුකළ බහුවිධ ක්‍රියාකාරකම් පෙළක සේයා රූ….